Poskytujeme komplexní projektové a inženýrské služby ve stavebnictví

Zpracováváme projektovou dokumentaci různorodých objektů v celém rozsahu pozemního stavitelství. Jedná se stavební úpravy, rekonstrukce, modrnizace, adaptace a novostavby objektů průmyslových, zemědělských, občanských, bytových a staveb občanské vybavenosti. Dále zpracováváme projektovou dokumentaci dopravních staveb, elektrických rozvodů silnoproudých, inženýrských sítí, nových lokalit pro bytovou výstavbu a podobně.

Našimi zákazníky jsou: Firmy, podnikatelé, zemědělská družstva, soukromě hospodařící zemědělci, státní instituce jako Ministerstvo obrany ČR, obecní a městské úřady i občané. Vycházíme vstříc investorům při získávání dotací z fondů EU a Operačních programů pro zemědělství a průmysl a jsme schopni se přizpůsobit jejich podmínkám a požadavkům.

Zemědělské stavby

Stavby pro rostlinnou výrobu

Stavby pro skladování a posklizňovou úpravu zemědělských produktů v halových skladech nebo ocelových silech, silážní a senážní žlaby, skladovací jímky, skladovací nádrže, bioplynové stanice.

Stavby pro živočišnou výrobu

Stáje pro chov veškerého dobytka pro odchov krav, telat, porodny krav, různé typy dojíren, stavby pro chov prasat, drůbeže, koní, ovcí, jízdárny pro koně, porážky drůbeže, hnojiště, kejdové hospodářství.

 

Průmyslové stavby

Výrobní provozy, garážové a opravárenské haly, skladovací prostory pro různá odvětví podnikání, administrativní a provozní budovy, Sběrné dvory , čerpací stanice PHM, objekty sociálního zařízení a zázemí ve střediscích. Střediskové komunikace, manipulační a odstavné plochy, oplocení areálů.

 

Občanské stavby a stavby pro občanskou vybavenost

Lokality pro novou bytovou zástavbu v obcích, rodinné domy, půdní nástavby a vestavby, ordinace lékařů, školská zařízení, rekonstrukce obecních úřadů, stavby pro chráněné bydlení. Stavby pro Ministerstvo obrany ČR a Vězeňskou službu ČR především pro výcvik složek vězeňské služby a občanských staveb ve věznicích.

 

Dopravní stavby

projekty novostaveb a rekonstrukcí místních a obslužných komunikací, bezbarierových chodníků, parkoviště, přechodů pro chodce s nasvětlením, zastávek MHD, veřejného osvětlení, odstavné a manipulační plochy.

 

Projekty inženýrských sítí

Elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vodovodní řady a přípojky, kanalizační řady a přípojky, likvidace dešťových vod – retenční a vsakovací zařízení, domovní ČOV, Odlučovače ropných látek a likvidace kontaminvaných vod, plynovody a přípojky plynu, teplovody.

 

Dále zajišťujeme

 • Požární bezpečnost staveb – Požární zprávy a projednání s HZS
 • Protokoly o určení vnějších vlivů
 • Projednání dokumentace na úřadech a vyřízení povolení ke stavbě
 • Vynětí pozemků ze ZPF
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Autorské a technické dozory
 • Vizualizace PD
 • Posouzení staveb podle zákona 100/2001 Sb. o vlivu stavby na ŽP (EIA)

Zpracováváme projektové dokumentace

 • pro územní řízení
 • pro stavební řízení
 • pro realizaci a výběr zhotovitele staveb
 • skutečného provedení staveb
 • dokumentace pro odstranění staveb
 • Projednání na úřadech a vyřízení povolení ke stavbám
 • Rozpočtování staveb
 • Autorský a technický dozor
 • Studie a návrhy