Nabídka poskytovaných služeb

Poskytujeme komplexní projektové a inženýrské služby ve stavebnictví. Zajišťujeme zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace od studií a návrhů, přes projekty pro územní řízení, stavební řízení až po dokumentaci pro realizaci stavby.

 • Zemědělské stavby
  • Stavby pro rostlinnou výrobu:
  • Bioplynové stanice, stavby pro skladování a posklizňovou úpravu zemědělských produktů – sklady brambor, skladování obilí ve skladech se vzduchotechnikou nebo ocelových silech, silážní žlaby, skladovací jímky apod. jak pro velké investory, soukromníky i malé rodinné farmy
  • Stavby pro živočišnou výrobu:
  • Stáje pro chov krav, teletníky, porodny krav, různé druhy a typy dojíren , stavby pro chov prasat, drůbeže, koní, hnojiště, kejdové hospodářství provozů atd.
 • Průmyslové stavby
 • výrobní provozy a skladovací prostory různých podnikatelů a firem, administrativní části budov, sociální zařízení, střediskové komunikace
 • Občanské stavby a stavby pro občanskou vybavenost
 • Lokality pro novou bytovou zástavbu v obcích, , projekty vnitřních a místních komunikací a polních cest, rodinné domy, půdní nástavby a vestavby, ordinace lékařů, školní zařízení, jídelny atd.
 • Projekty inženýrských sítí
 • Místní a obslužné komunikace , kanalizace, plynovody, vodovody, elektrorozvody, trafostanice, veřejné osvětlení, vnitřní elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé.
 • Vodohospodářské stavby
 • Vodovodní řady a přípojky, kanalizační řady a přípojky, osazení ČOV, rekonstrukce a novostavby rybníků

 • Požární bezpečnost staveb – Požární zprávy a projednání s HZS
 • Protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3
 • Poradenská činnost v oblasti zemědělského podnikání
 • Výpočty pásem hygienické ochrany
 • Zpracování „Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí „ dle zákona 100/2001 § 6 částka 40, příloha č.3
 • Vynětí půdy ze ZPF
 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby či dodávky
 • Identifikace pozemků
 • Stavební a autorské dozory staveb
 • Kopírovací práce

 
 
  © AGROPROJEKT Jihlava, spol. s r.o., Web & design